تبلیغات
هنرستان شبانه روزی کاردانش هفتم تیر جاجرم - برنامه سالانه هنرستان کاردانش هفتم تیر جاجرم

برنامه سالانه هنرستان کاردانش هفتم تیر جاجرم

دوشنبه 5 بهمن 1388 12:45 ق.ظ

نویسنده : جعفری - اخلاقی

ساعتی فکرکردن بهترازسالی عبادت است    (امام جعفرصادق)

یک روزعاقل بودن،بهترازیک عمراحمق بودن است.

 مقدمه:

هدف ازایجادشاخه كاردانش :

 هدف ازایجادشاخه كاردانش ،تربیت نیروی انسانی ماهردرسطوح نیمه ماهر،ماهر،استادكاری،سرپرستی برای بخش های مختلف صنعت،كشاورزی،خدمات،واحرازآمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل دررشته های خاص علمی كاربردی است.طراحی واجرای آموزش های شاخه كاردانش باعنایت به آئین نامه همكاری وزارتخانه ها،سازمانها،مراكزآموزشی وتولیدی دراجرای نظام جدیدآموزش متوسطه ازطریق توافقنامه هایی باهمكاری وهماهنگی دستگاه های متولی آموزش مهارتی انجام می شود.

ازطریق استانداردهای آموزشی نظام آموزش غیررسمی كشوربه آموزش های رسمی پیوندمی خوردوبابه كارگیری توان آموزشی دستگاه های متولی زمینه ی مناسب برای هدایت شغلی وكاریابی دانش آموزان فراهم می شود

شرایط ورودبه رشته های كاردانش این هنرستان:

الف-قبولی  سال اول متوسطه

ب-اخذنمره 10(درس ریاضی 1)سال اول متوسطه برای بعضی رشته هاونمره 14درس ریاضی 1برای رشته PLC

ج-داشتن علاقه واستعدادوتوانایی انجام مهارت های فنی

د-آوردن رشته كاردانش دربرگه هدایت تحصیلی

مشخصات كلی رشته ها:

الف-ساعات آموزش:كل ساعات آموزش درس رابه تفكیك ساعت آموزش تئوری وعملی ودرنهایت جمع ساعت نظری وعملی مشخص می كند

ب-نصاب قبولی:حداقل نمره برای پذیرش درس به تفكیك بخش تئوری وعملی توسط دستگاه متولی مشخص می كنند

ج-سنوات آموزشی:دركل رشته ها2سال می باشد

ساختاررشته های مهارتی كاردانش:

الف-استانداردمهارت:این دروس برنامه آموزشی مهارتی هستندكه ازحداقل 20واحددرهررشته تاسقف 43واحدمتغیراست كه محوراصلی آموزش واشتغال دانش آموزان می باشد

ب-دروس تكمیل مهارت:این دروس كه دانش آموزان رابرای خوداشتغالی آماده می سازدعبارتنداز:

-كارآفرینی:آشنایی باروش های ایجادكسب وكاروحفظ وتداوم آن

-قانون كار:آشنایی باقوانین كارمربوط به ایجادكارگاه وبه كارگیری نیروی انسانی

-ایمنی وبهداشت:توانایی ایمن سازی محیط كاروبهداشت حرفه ای

ب-كارورزی:دانش آموزان پس ازفراگیری مهارت وكسب توانایی های مربوط به خوداشتغالی بایدبتواننددرمحیط واقعی نیزكاركنند،بنابراین كارورزی تاسقف 4واحدیعنی 240ساعت پیش بینی شده است .امكان یاعدم امكان ارائه كارورزی درهرساعت دریك منطقه شاخص مناسبی برای تعیین نیازشغلی منطقه وضرورت توسعه یاعدم توسعه آن رشته مهارتی می باشد

ج-دروس اختیاری :بمنظورانعطاف درآموزش های شاخه كاردانش جهت انطباق باشرایط محیطی ،امكانات ،نیازهای منطقه ،نیروی انسانی منطقه واشتغال طراحی شده اند.

جدول مجموع واحدهاجهت اخذدیپلم كاردانش:

ردیف

عنوان دروس

پایه

تعدادواحد

جمع

1

پایه وعمومی

اول متوسطه

31

 

2

عمومی والزامی

دوم كاردانش

22

 

3

مهارتی وتكمیلی

سوم كاردانش

43-47

96

ذ-ساعات هفتگی:معاونت محترم آموزشی هنرستان جناب آقای عبدالرضاسعادتی برای تنظیم آموزش درطول هفته تلاش می نمایندتامجموع ساعات تئوری وعملی عنوان شده درمجموعه هفتم رادرهفته برنامه ریزی نمایدكه برای رشته هامعمولا 40ساعت درهفته میباشد

 نیمرخ هنرستان:

این هنرستان واقع درجنب فرمانداری شهرستان جاجرم واقع شده ودارای دوساختمان دوطبقه که یکی سالن آموزشی(کارگاههاوکلاسها)ودیگری خوابگاه ونمازخانه وسالن اجتماعات بوده ویک ساختمان تازه ساخت بافناوری جدید،ومحوطه هنرستان آسفالت میباشد،تنهامشکل درفضای ورزشی است که باتوجه به وجودزمین زیاددرکنارهنرستان متاسفانه به این موضوع توجه نشده .

این هنرستان کاردانش بوده ودارای 220دانش آموزکه دررشته های ذیل مشغول به تحصیل میباشند:

1-برق صنعتی 2-مكانیك خودرو3-تولیدچندرسانه ای 4-حسابداری مالی 5-كلاس اول 30نفر

این هنرستان دارای  40دبیرعمومی وفنی بوده وتعداد5دبیرفنی مرتبط بارشته تخصصی و16نیروی اداری (سرپرست خوابگاه-سرپرست بخش –مدیرومعاونین –دفتردار-راننده وکارپرداز-سرایه داروخدمتگذار)انجام وظیفه می نمایندوبصورت مدیریت گروهی هنرستان رااداره می نمایند.

 

مراحل برنامه سالانه هنرستان کاردانش هفتم تیر:

1-تعیین اهداف:

این مرحله ازبرنامه ریزی شامل کلیه ی اهدافی است که تمامی فعالیتهاواقدامات درجهت نیل به آن طراحی میگردد.

که عبارتنداز:

الف-پیشرفت وارتقاء تحصیلی    ب-توسعه منابع انسانی شاغل درآموزش  کاردانش   

پ-ایجادتنوع درتجهیزمنابع مالی وبهبودمدیریت استفاده ازمنابع درهنرستان کاردانش هفتم تیر

ت -توسعه متوازن وهماهنگ دربرنامه ریزی محلی وملی

س-ارتقاء کیفیت کارایی آموزشی ومهارتی کارگاهی دانش آموزان هنرستان

ش-ارتقاء توانایی های فارغ التحصیلی متناسب بابازارکاردرمنطقه واستان محل زندگی هنرجویان

ج-تنوع بخشی بابهره گیری ازفناوری جدیدآموزشی

چ-بهره مندی ازظرفیتهای قانون برنامه چهارم ورعایت دستورالعملهاوبخشنامه های کاردانش

ح-توجه به توسعه فرهنگ وارزش کاردرجامعه

خ-نوسازی وبازسازی امکانات هنرستان کاردانش هفتم تیر

د-غنی سازی فعالیتهای فوق برنامه هنرستان هفت تیر شامل:

1-توسعه فرهنگ مطالعه وپژوهش     2-تقویت مهارتهای علمی وکارگاهی هنرجویان

ذ-توجه به پژوهش ومطالعه مخصوصامعاونین هنرستان

ر-جهت گیری به سمت بکاربست آموزشهای علمی وتئوری وعملی مهارتی هنرجویان هنرستان

ز-احرازآمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل درآموزشکده هاودانشگاه آزاد

2-تعیین نیاز های برنامه هنرستان کاردانش هفتم تیرکه شامل:

الف-تعیین شاخص های مربوط به برنامه

ب-تعیین وضعیت موجودووضعیت مطلوب برای درصدقبولی

ج-تعیین وضعیت موجودووضعیت مطلوب برای میانگین دروس

3-تدوین فرصت هاوتهدیدهای محیطی ونقاط قوت وضعف

 تعیین فرصتهاوتهدیدهای  هنرستان:

 فرصت ها:

1-جدیدالتاسیس بودن ساختمان هنرستان که خیلی مناسب برای آموزش هست وبه دانش آموزان روحیه شادی می دهدومطابق بااستانداردهای آموزشی است جاداردازمسئولین تقدیرنمود

2-ایجادانگیزه برای مطالعه وپژوهش

3-توانمندبودن دبیران وهنرآموزان ومتخصص بودن آنهادررشته های موجود درهنرستان

4-همگام شدن هنرآموزان باعلم ومهارت روز

5-بومی بودن 50%دانش آموزان این هنرستان

6-مستعدبودن تعدادی ازدانش آموزان که فرصتی است برای شکوفایی استعدادآنان

7-امکانات نسبتاخوب هنرستان

8-درصدقبولی های بالانسبت به سال گذشته

9-سازماندهی مناسب افرادمطابق بانوع مهارت وتخصص هنرآموزان درانتخاب دروس مهارتی

 تهدیدها:

1-تعطیلات بین دوترم (درست یکماه)باعث کاهش افت تحصیلی در هنرستان میگردد

2-کاهش علاقه به مطالعه درتعدادی ازدانش آموزان بعلت موقعیت خاص منطقه ونظام آموزشی

3-وجودبعضی بخشنامه های خاص ودست پاگیر

4-کاهش سرانه دانش آموزی

5-حذف انگیزه کاربرای مدیرومعاونین هنرستان بخاطرحذف اضافه تدریس(فوق برنامه)وکم بودن حق مسئولیت

6-ساخت یک هنرستان کاردانش برای دوشهرستان باداشتن روحیه متفاوت دانش آموزان دومنطقه باعث بروزمشکلاتی گردیده است

7-کاهش قبولی درکنکوروآموزش عالی

8-عدم علاقه مندی  دانش آموزان به شرکت درآزمونهای المپیادعلمی وجشنواره هاومسابقات علمی

9-دوربودن خانواده دانش آموزان وپیگیر نبودن تحصیل فرزندشان

10-توزیع نامناسب كتب درسی درزمان مقرر

11-اشتغال به کاربودن تمام وقت بعضی اولیاء موجب کاهش افت تحصیلی میگردد

12-بی سوادبودن حدود35%ازاولیاء دانش آموزان نیزخوددلیلی بربوجودآمدن افت تحصیلی آنهاست

  تعیین نقاط قوت هنرستان:

1-برتری درمسابقات علمی وکاربردی دررشته تعمیرماشینهای الکتریکی،خودرو-برق صنعتی وplc –

2-داشتن هنرآموزان تخصصی رشته (باتجربه وتوانمند)ودبیران پرتلاش

3-مدیریت گروهی ومعاونین پرتلاش

4-اختصاص كارگاههای مستقل برا ی هررشته

5-برنامه ریزی بااهداف تعیین شده

6-ساختمان تازه تاسیس ودارای سیستم گرمایشی شوفاژومطبوع

7-فضای متناسب باکلاسهای آموزشی ووجودنمازخانه بزرگ وزیبا

8-جذب وثبت نام وتوزیع متناسب دانش آموزان دررشته های موردعلاقه برحسب استعدادوذوق آنها

9-رعایت کلیه دستورالعملهای وضع شده

10-مطالعه وضعیت شهرستان به لحاظ رشته های موردنیازواشباع بعضی رشته،تعدیل رشته وسپس جذب دانش آموزدررشته موردنظریارشته های جدید

11-آموزش فنی باعلم روزوسیستم نوین آموزشی همگام می باشد

12-آموزش علوم فنی خودروباسیستم الکترونیکی عیب یابی خودرو

13-داشتن دانش آموزان برجسته دررشته کاروری plc

14-افزایش درصدقبولی   تمامی دروس (عمومی-مهارتی )نسبت به سال گذشته

15-کاهش 90%غیبت دانش آموزان درکلاسهاوکارگاههای  دروس مهارتی به دلیل برنامه ریزی اصولی ودقیق برسی غیبتهادرسال گذشته

16-تجهیزكارگاه كامپیوترواختصاص 10سیستم رایانه ای جدیدبرای كارگاه رایانه

17- ایجادروشهای تشویقی مناسب وجدیدجهت ایجادانگیزه دربین هنرجویان

 نقاط ضعف :

1-کمبودتجهیزات کارگاهی

2-عدم اختصاص 6ساعت فوق برنامه ویااضافه تدریس به مدیرومعاونین شبانه روزی

3-تدوین قوانین انضباطی ودستورالعملهای دست پاگیر

4-هدایت شدن دانش آموزان ضعیف  شهرستان به هنرستان کاردانش

5-کم بودن حق مدیریت ومعاونت هنرستان شبانه روزی باتوجه به اینکه ازصبح تاغروب درهنرستان حضورداریم

6-عدم اجرای دقیق بخشنامه تکمیل ظرفیت

7-بی انگیزه بودن هنرجویان نسبت به خودوآینده

 8-تجمیع شدن دانش آموزان دوشهرگرمه وجاجرم درمکان جدیدوداشتن دوفرهنگ متفاوت وخودباعث ایجادناهنجاری می نماید

9-بی علاقگی  دانش آموزان به حضوردرکلاسهای فوق برنامه وجبرانی

10-کمبو د بسته های آموزشی وکتب آموزشی  فنی وکتاب کمک آموزشی عمومی وتخصصی کاردانش

4-تدوین روش هاوسیاستهای برنامه سالانه هنرستان کاردانش هفتم تیرکه شامل:

الف-شیوه هایی که می تواندمنجربه کاهش افت تحصیلی دانش آموزان این هنرستان شود(مخصوصارشته خودرو

ب-روشهایی که می توانددرپیشبرداهداف توسعه برنامه چهارم شود

ت-برگزاری کلاس فوق برنامه زبان انگلیسی وریاضی وعربی وتخصصی

س-برگزاری مسابقات علمی وفرهنگی وتئوری استانداردمهارتی دروس کاردانش

ش-برگزاری مسابقات علمی کاربردی کاردانش باتوجه به رشته های اعلام شده ازسازمان

ج-برگزاری مسابقات ورزشی جام رمضان واهداء جایزه

چ-تدارک اردوی دانش آموزی وکارکنان بازنشسته هنرستان

خ-آموزش کاربردی جهت توانمندسازی مهارتهای کارگاهی هنرستان

د-راه اندازی سایت اینترنت برای هنرستان بمنظوراطلاع رسانی الکترونیکی به دانش آموزان ودبیران واولیاء دانش آموزان هنرستان

ذ-شیوه هایی برای همدل شدن بادانش آموزان هنرستان جهت دستیابی به اهداف موردنظر

ر-ایجادانگیزه ووادارنمودن دانش آموزان به تفکروتحقیق جهت توسعه پایدارآموزشی

ط-تجزیه وتحلیل امتحانات میان دوره وپایان دوره هنرستان

ظ-تجهیزکارگاههای هنرستان بمنظورارتقاء بینش علمی وعملی هنرجویان

ع-تشویق هنرآموزان ودبیران پرتلاش

5-تدوین برنامه عملیاتی هنرستان :

مادراین مرحله باطراحی 20برنامه عملیاتی به روشهای مرحله چهارم به اهداف موردنظردست یافتیم ودراین مرحله برای هریک ازروشهای مرحله قبل به 6سوال پاسخ داده می شود: چرااین فعالیتهابایدانجام گیرد؟چگونه بایدانجام گیرد؟چه زمانی این اقدامات انجام گیرد؟چه مقداراعتبارنیازهست؟چه کسانی این طرح رااجراء می کنند؟ مکان انجام این طرح کجاست؟

6-ارزشیابی تکوینی:

دراین مرحله مادرطول سال تحصیلی که برنامه درحال اجراست بطورمداوم درصدیامیزان تحقق اهداف رااندازه وموردارزشیابی قرارمی دهیم ونیزمیزان اثربخشی هریک ازفعالیتهای مرحله چهارم راموردارزیابی قرارداده ودرنهایت میزان بهره وری این فعالیتهاراتعیین می کنیم.

7-ارزشیابی پایانی(بازخورد):

دراین مرحله معاونت آموزشی به همراه مدیربعدازاعلام نتایج امتحانات خردادوشهریوروضعیت پیشرفت وارتقاء پایه بالاترویاوضعیت فارغ التحصیلی  دانش آموزان این هنرستان رامشخص می کننددومی توان باتجزیه وتحلیل درصدقبولی هابه اهداف ارزشیابی تکوینی رسید.وهمچنین باکمک دبیران وهنرآموزان واولیاء وخوددانش آموزان کمک موثری درشناخت عوامل وفاکتورهایی که موجب تحقق برنامه شده راپیدانموده وبارسم نمودارآزمونهاتجزیه وتحلیل می کنندوبه آسانی مشکلات آموزشی ،افت تحصیلی ویاپیشرفت تحصیلی رامشخص نموده وبابرنامه ریزی دقیق (انسانی-مالی-تجهیزاتی)بتوانندبرای سال آینده پیش بینی های لازم رابنمایندتابه اهداف موردنظربرسند.

 

برنامه سالانه این هنرستان بااهداف ذیل طراحی وتدوین گردید:

1-فعالیتهایی كه می تواندبه بهبودكیفیت برنامه های رسمی هنرستان منجرشودبه صورت منطقی وهدفمندطراحی شدوباتوجه به چارت وظایف هرمعاونت فعالیتهاتقسیم بندی شدودرنهایت توسط مسئول اجرای برنامه سالانه پیگیری شد

2-فعالیتهایی كه منجربه كاهش افت تحصیلی  می شداجراگردید:

درمورددرس تاریخ وادبیات فارسی وزبان خارجه ازابتدای سال تحصیلی كلاسهای فوق برنامه واستفاده ازدانش آموزان برجسته برای افزایش مهارتهاوآموخته هابرنامه ریزی شد

درمورددروس فنی (درس رایانه كاردرجه 1):تجهیزكارگاه به سیستم روزوتعویض سیستم های فرسوده وهمچنین باارائه روشهای نوین تدریس بااستفاده ازنرم افزارهای كمك آموزشی وآموزشی ونیزطراحی برنامه های جذاب كارگاهی وتشویق وبرگزاری مسابقات تئوری عملی كلاسی توانستیم به اهداف موردنظرنزدیك شویم

درمورددرس برق صنعتی نیزكه افت تحصیلی شدیدی داشت باجابجایی كارگاه وتجهیزكارگاه واستفاده ازساعت تئوری متناسب وبكارگیری كتب كمك آموزشی وروشهای تخصصی كارگاهی وتعویض هنرآموزودرنظرگرفتن استادكاروهمچنین كلاس تست زنی تاحدودی توانستیم به اهداف متعالی برسیم

3-دوره های آموزشی متناسب كاركنان وهنرآموزان (ضمن خدمت هنرستانی)برگزارگردیدهمكاران برجسته به دیگرهمكاران  آموزش متناسب باعلم روزبرگزارشد

4-برنامه های رفاهی واردویی  برگزارشد

5-به دانش آموزان واولیاء آموزش وراهنمایی ونیزكمك مشاوره ای  انجام شد

6-ازفرصتهاوفضای مدرسه به نحوشایسته انجام شد

7-بكارگیری راهكارهای مهم جذب دانش آموزان به مسایل مذهبی ازجمله شركت درنمازجماعتظهروعصرومغرب وشامواهداء جایزه به دانش آموزان شركت كننده دراین مراسم وتشویق دیگردانش آموزان

تحلیل وضعیت موجودآموزشگاه:

شرایط فعلی آموزش وپرورش یکی ازمعضلات مهم،افت تحصیلی علی الخصوص پایه دوم /سوم دررشته  كامپیوتروبرق .وزبان انگلیسی بخاطرتبصره های بی موردوبی اصول و....میباشد،ازمواردیگرموثرناهمگونی دانش آموزان درمناطق مختلف می باشد،ازمنظرتراکم دانش آموزی ،اختصاص امکانات ،استعداددانش آموزان،جذب دانش آموزان ضعیف  درکاردانش باتوجه به برگه هدایت تحصیلی و...............

تحلیل وبررسی درصدقبولی های دروس مهارتی  وعمومی:

طبق نمودارهای پیوستی می بایست برنامه ریزی دقیق وحساب شده ای جهت به حداقل رساندن افت تحصیلی وافزایش درصدقبولی هاوهمچنین بالابردن میانگین معدل صورت گیردكه اهم مواردقیدمی شود:

راهكارهایی كه می توانیم بكاربگیریم:

1-علاقمندنمودن دانش آموزان   به دروس فنی وكارگاهی باتجهیزكارگاهها(تجهیزكارگاه رایانه وplc انجام شد)

2-ارتباط تنگاتنگ باخانواده های دانش آموزان وپیگیری مسایلل درسی آنان

3-بكارگیری نرم افزارهای آموزشی وكمك آموزشی روز

4-كلاسهای درسی ازحالت سنتی بیرون آیدوبافناوری روزهماهنگ شودكه متاسفانه  همكاران دراین قسمت باكمبودتجهیزات فناوری روزمواجه هستندوخیلی هم آشنانیستند

5-تشكیل جلسه شورای دبیران هرماه یكباروبررسی مسایل

6-كلاس فوق برنامه دروسی كه درصدقبولی پایینی داشتندودراولویت كاری قرارگرفتند(تاریخ-زبان )كه اجراشد

7-استفاده ازنیروهای حق التدریس بدون گذاشتن كلاس ضمن خدمت فنون معلمی وعلمی تخصصی اصلاجایزنیست وخودیكی ازدلایل افت تحصیلی است

8-نبودهنرآموزتخصصیب رشته كامپیوتر

9-2ساله بودن مهارت برق صنعتی خودیكی ازدلایل افت تحصیلی است كه خوشبختانه امسال این قضیه به 1سال انتقال یافت ونیزنداشتن كتاب وسرفصل یكنواخت ونمره 14قبولی خودباعث افت درصدقبولی است

10-تشویق همكاران پرتلاش وبازنسشته وهمچنین تشویق دانش آموزان درتمامی زمینه ها

11-تهیه نمودارهیستوگرام درسهاوبررسی مشكلات درسی هركلاس باخودهمكارمربوطه ودرنهایت راهكارمناسب برای حل معضل

12-بالابردن فاكتورهای آداب ومهارتهای زندگی دانش آموزان  (مسایل اجتماعی وفنی مهارتی)

13-پیش بینی راهبردهاوراهكارهای فرهنگی وتربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی

14-توصیه بهداشتی  باتوجه به وضعیت خاص واحتمال بروزآنفولانزای نوع A شستن دستهابامایع دسشتویی بصورت مداوم بعدازهرفعالیت

15-اعضای كارگروه (فنی-تربیتی وعلمی ورفاهی )برای رسیدن به اهداف موردنظرتشكیل شدوهمانندكمسیونهای خاص مواردمطالع وبررسی می شد

16-اجرای مسابقات كتاب وكتابخوانی ،تجهیزكتابخانه وایجادانگیزه برای مطالعه بااجرای برنامه های متنوع

نقدوبررسی داده ها:

باتوجه به درصدقبولی های خرداد86برآمدیم که چاره ای بیندیشیم تابتوانم درصدقبولی هاراافزایش دهیم وانگیزه ای برای قبول شدن درداانشگاه هاوموسسات آموزش عالی رابرای دانش آموزان ایجادنماییم.برای اولین  بارتصمیم گرفتیم که تشکیل جلسه باشورای هنرآموزان داشته باشیم که پس ازتشکیل جلسه وگفتگوبه نتایج زیردست یافتیم :که بایدبیشترپیرامون موضوع مطالعه وبررسی داشته باشیم وعلتهارابیابیم وسپس راهکارارائه نماییم.

دلایل افت درصدقبولی ها:

1-خوددانش آموزان علاقه به مطالعه نداشتند

2-دربعضی دروس هنرآموزلیسانس ومرتبط بارشته نداشتیم

3-پایین بودن سیستم های رایانه وکهنه بودن آنهاکه بایدارتقاء یافت

4-بودن 2ساختمان آموزشی جداازهم

5-کارگاه هااستانداردساخته نشده بود

6-نوروتهویه کارگاههااستانداردنبود

7-کارگاههامتناسب بانوع رشته تفکیک نشده بود

8-نداشتن استادکاردربعضی دروس

9-پذیرش دانش آموزان معدل پایین

10-نبودمشاورهنگام ثبت نام

11-عدم تدارک اردوومراسم های شادبرای دانش آموزان

12-نداشتن کتاب وکتابخانه

13-نداشتن سالن مطالعه درمکان قبلی

14-سطح پایین سوادخانواده ها

15-پیگیرنبودن خانواده نسبت به درس فرزندانشان

16-غیربومی بودن دانش آموزان (دوربودن ازخانواده)

17-تغذیه نامناسب دانش آموزان ازجمله نخوردن صبحانه

18-کمبودتجهیزات آموزشی وکارگاهی دربعضی رشته ها

19-مشکلات موجوددرشته های خریدمهارت

20-مشکلات موچوددررشته های تازه تاسیس

21-اعمال  نظام حقوق هماهنگ كه هنوزاصولی ومنطقی نیست

22-عدم بکارگیری نیروی ماهرومتخصص دربدوورودبه منطقه

23-عدم پرداخت حق الزحمه همکاران (حق التدریس –اضافه کاری)

24-بروزنبودن اطلاعات همکاران (عدم مطالعه همکاران)

25-عدم تدارک اردوی دانش آموزی

26-نداشتن برنامه شادبرای دانش آموزان

27-وجودمشکلات وگرفتاری های روحی وروانی وجسمی بعضی خانواده ها

28-نداشتن برنامه سالانه

29-نبودامکانات رفاهی خوابگاهی مناسب برای دانش آموزان

30-عدم آشنایی دانش آموزان باروش مطالعه صحیح

 راهکارهای مهم جهت افزایش درصدقبولی :

1-دردرس رایانه کاردرجه 2باراهکارهای ذیل توانستیم ازدرصدقبولی 8درخرداد86به درصدقبولی 33/88برسیم:

الف-ارتقاء سیستم ها

ب-برگزاری کلاس جبرانی وفوق برنامه

ج-درخواست کلاس ضمن خدمت برای همکاران حق التدریس

د-واگذاری درس به همکارباتجربه ومدرک مرتبط ودرجه لیسانس

ر-تمرین وتکراربیشتر

ز-اختصاص استادکاردرکنارهنرآموزمربوطه

س-رنگ آمیزی سقف ودیوارهای کارگاه وهمچنین سرامیک کف کارگاه

ش-استفاده ازلامپهای کم مصرف بارنگهای متناسب ازنظردیدچشمی وساختاری کارگاه رایانه

ط-تدریس به روش نوین (استفاده ازویدیوپروژکشن دیتا)

ت-تفکیک کارگاههامتناسب بارشته ها

الف-برگزاری مسابقه تئوری وعملی درکلاس باتشکیل گروه وطراحی سوال متفاوت برای هرگروه واختصاص جایزه وسایل فنی مرتبط بارشته آنها

ب-کتب کمک آموزشی

ج-اختصاص استادکاربه این درس

د-کاربانمونه سوالهای سالهای گذشته

2-برق صنعتی بااراةه راهكارهای زیر:

الف-اختصاص استادکاربه این درس درکنارهنرآموز

ب-گروه بندی

ج-تلاش وافرخوددانش آموزان باایجادعلاقه درآنهاازطریق مساعدت به آنهادرصورت اخذنمره بالاومعرفی به مسابقات علمی کاربردی

د-استفاده ازنرم افزارهای کمک آموزشی وآموزشی ونیزروش تدریس نوین

ذ-کارتئوری بیشترباتوجه به شرط اخذنمره 50 تئوری وسپس مجازبه شرکت درآزمون عملی

3-حسابداری صنعتی وحقوق ودستمزد:

الف-استفاده ازنرم افزارهای کمک آموزشی

ب-تدریس به روش نوین

ج-توجه به وضعیت فیزیکی ساختمان آموزشی مخصوصاکلاس حسابداری

د-کلاس فوق برنامه

ذ-تلاش بیشتردبیرمربوطه

4-رایانه کارمالی بابکارگیری راهکارهای زیرتوانستیم موفق شویم:

الف-کتب کمک آموزشی

ب-روش تدریس نوین (بابکارگیری وسایل کمک آموزشی)

ج-تعویض صندلی های کارگاه رایانه

د-ارتقاء سیستم ها

ذ-اختصاص دبیرتوانمندبه این درس

پیشنهادبه مدیران:

درراس همه کارهابه خداتوکل کنیدازقرآن غافل نباشیدوسه چیزرافراموش نکنید:

الف-صبورباشید 2-پشتکاروجدی باشید  3-بادیگران مشورت نموده وبهترین تصمیم وبرنامه  رابریزید

پیشنهادبه مدیران:

 راهکارهای اجرایی هنرستان کاردانش هفت تیر:

1-بروزبودن سیستم های آموزشی

2-رعایت تمامی قوانین وبخشنامه هاودستورالعملهای وضع شده ازسوی سازمان یاوزارت  (اجرای سیاستهای آموزش وپرورش)

3-وجودتفاهم وهمدلی ومدیریت گروهی درهنرستان

4-گزارش وضع درسی دانش آموزان به اولیاء

5-اعلام نتایج امتحانات ازطریق سیستم شبکه ی اینترنت به آدرس اینترنتی :

http:// www.jajarm.org/h7tir

6-شناسایی دانش آموزان ضعیف وتشکیل کلاس فوق برنامه ،جبرانی برای آنان

7-شناسایی دانش آموزان برجسته وممتازودرست هدایت تحصیلی آنان به رشته های خاص وموردعلاقه

8-تشکیل کلاس فوق برنامه قبل ازامتحانات نوبت اول وبعدازآن که هزینه ازمحل اعتبارات هنرستان پرداخت میشود

9-تشویق دانش آموزان به روشهای ذیل:

الف-برگزاری اردوی تفریحی زیارتی             

 ب-اهداء جوایز(ابزارفنی)به دانش آموزان

ج-اهداء جایزه به دانش آموزان ممتازوپرتلاش نوبت اول           

د-تهیه نمودارپیشرفت تحصیلی (نمودارهیستوگرام)توسط کامپیوتر

ذ-تشکیل جلسات شورای دبیران وهنرآموزان هرماه یکبار

10-تامین آموزش جامع،مقرون به صرفه وقابل دسترس بابالاترین کیفیت ممکن

11-ارتقاء توانمندی های افرادبعنوان عضو.ی ازاعضاء جامعه وبعنوان شهروندان فعال جهت مشارکت درتوسعه اجتماعی ،اقتصادی منطقه

12-تلاش وجدیت تمام جهت پرورش استعدادهای دانش آموزان هنرستان

13-تامین کیفیت آموزشی ازطریق تفویض اختیاربه معاونین ومعاونین به سرپرستان جهت ارتقاء بخش فنی وآموزشی وخوابگاهی ورفاهی دانش آموزان هنرستان

14-اجرای حدود20برنامه عملیاتی موفق درطول سال تحصیلی

15- ایجاد وبلاگ هنرستان به نشانی

http:// h7tir-jajarm.blogfa.com

 ۱۶- ایجاد وبلاگ بسیج دانش آموزی به نشانی

http:// basij7tirjajarm.ibsblog.ir 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 5 بهمن 1388 12:53 ق.ظ